Čokinela logo

Súťažné podmienky

SÚŤAŽ O LÍSTKY NA KONCERT MIRA JAROŠA – AKO NA VIANOCE (TURNÉ 2023) 8.12.2023 v Ružomberku

 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Nakúp minimálne jedno balenie produktu ČOKINELA Multi Kids alebo ČOKINELA Immuno Kids v období od 24.11.2023 do 30.11.2023 cez eshop Čokinela.sk  https://www.cokinela.sk/obchod/ a hráš o lístky na koncert Mira Jaroša – Ako na Vianoce (Turné 2023), ktorý sa bude konať 8.12.2023 v Ružomberku (Veľká dvorana KDAH).

V piatok dňa 1.12.2023 vyžrebujeme 3 výhercov, pričom jeden výherca získa 4 lístky a dvaja výhercovia získajú 3 lístky na koncert.

Podmienky súťaže nájdete tu: https://www.cokinela.sk/sutazne-podmienky/

 

Podmienky súťaže o 1-krát 4 lístky a 2-krát 3 lístky NA KONCERT MIRA JAROŠA – AKO NA VIANOCE (TURNÉ 2023) 8.12.2023 v Ružomberku

PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienky súťaže 24.11.2023 – 30.11.2023

ŠTATÚT SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK A INSTAGRAM „Súťaž o 1-krát 4 lístky a 2-krát 3 lístky na koncert Mira Jaroša – AKO NA VIANOCE (TURNÉ 2023)  v Ružomberku”

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností

potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

l. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: CANDE s.r.o., E. Belluša 6752/4, 921 01 Piešťany, Slovenská republika,

IČO: 45 560 862, DIČ: 2023053582, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

oddiel: Sro, vložka č. 25614/T, telefonický kontakt: +421 917 372 916, e-mailová adresa:

info@cokinela.sk

 

II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v období od 24.11.2023 do 30.11.2023. V tomto termíne je možné

prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 1.12.2023.

 

lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní

podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť aj viackrát.

D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní

konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

 

lV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže nakúpil aspoň 1 balenie produktu ČOKINELA Multi Kids alebo ČOKINELA Immuno Kids v čase od 24.11.2023 do 30.11.2023 cez eshop Čokinela.sk  https://www.cokinela.sk/obchod/

 

V. VÝHRA

A) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku. Výhrou v súťaži sú

1-krát 4 lístky a 2-krát 3 lístky NA KONCERT MIRA JAROŠA – AKO NA VIANOCE (TURNÉ 2023), ktoré sa uskutoční 8.12.2023 v Ružomberku.

B) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom

súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

C) Celkový počet výhercov súťaže, ktorí budú vyžrebovaní organizátorom súťaže je 3, pričom

dňa 1.12.2023 budú vyžrebovaní všetci výhercovia.

D) Výhry sa budú žrebovať dňa 1.12.2023 pričom žrebovať sa bude zo všetkých účastníkov

súťaže, ktorí sa od 24.11.2023 do súťaže zapojili.

 

Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE

A) Víťaz súťaže bude vyžrebovaný v piatok 1.12.2023 spomedzi všetkých platne prihlásených

účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.

B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 2 pracovných dní od

termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany

vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu

obsahujúceho dané oznámenie.

C) V prípade, ak výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa

predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru odmietne,

stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

 

Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

A) Organizátor oznámi výhercovi heslo, ktoré mu umožní vstup na koncert, prostredníctvom mailovej komunikácie, na mailovú adresu výhercu, ktorú uviedol pri objednávke. Výherca je povinný preukázať sa heslom pri vstupe do koncertnej sály v príslušný deň koncertu.

B) Ak výherca mailovú zásielku obsahujúcu výherné heslo neprevezme, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

C) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru

vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že

výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra

stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže

ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval

jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich

zverejnenia na Facebook stránke ČOKINELA_SKCZ (https://www.facebook.com/Cokinela)

a Instagrame (www.instagram.com/cokinela_skcz) v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za

účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové

účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do

súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň

vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1

zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,

právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe

bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na

marketingové účely.

C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo

organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený

s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných

prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s

právnym poriadkom SR.

 

lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116

Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo

zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru

nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho

usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť,

zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke

ČOKINELA_SKCZ a na Instagrame cokinela_skcz alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez

oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa

zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

D) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci

oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu mailovú adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná

výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre

ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.

E) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v

zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na

verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v

aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie

daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

F) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v

súvislosti s ich účasťou v súťaži.

G) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že

organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o

výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely

vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže

kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp.

pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke ČOKINELA_SKCZ.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že

spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti

Meta takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je

žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s

so spoločnosťou Meta.

 

V Piešťanoch, dňa 23.11.2023