Čokinela logo

Reklamačný poriadok

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť CANDE s.r.o. so sídlom E. Belluša 4, 92101 Piešťany, IČO: 45560862, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25614/T, ktorá prevádzkuje elektronický predaj výživových doplnkov na webovej stránke www.cokinela.sk vydáva tento REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým sa upravujú podmienky, postup a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom webovej stránky www.cokinela.sk.

1.2 Tento reklamačný poriadok internetového predaja upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu. Je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.

Článok 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci (tovar), ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

2.2 Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude môcť predávajúci akceptovať.

2.3 Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca.

2.5 Predávajúci nezodpovedá:

  • pri použitých veciach za vady tovaru vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
  • pri veciach predávaných za nižšiu cenu za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena,
  • za vady, ktoré spôsobil kupujúci sám,
  • za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  • za vady tovaru spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
  • za vady tovaru, ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  • za dodatočnú nespokojnosť s cenou,
  • za nespokojnosť s účinkami tovaru,
  • ak zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

Článok 3. Záručná doba

3.1 Ak na tovare a/alebo jeho obale nie je vyznačená doba použitia tovaru (doba exspirácie), dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci uvedená doba exspirácie, záručná doba sa skončí uplynutím tejto doby exspirácie. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.2 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

3.3 Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

3.4 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Článok 4. Postup pre uplatnenie reklamácie

4.1 Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. Balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa neprevezme. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na office@cande.sk

4.2 Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru, s inou šaržou, prípadne s nesprávnou cenou a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil mailom na office@cande.sk

4.2.1 Kupujúci odovzdá vadný tovar predávajúcemu v prevádzke Nitrianska 13 Piešťany 92101 alebo ho odošle poštou (nie na dobierku) na adresu prevádzky spoločnosti Nitrianska 13 Piešťany 92101.

4.2.2 Kupujúci zásielku zreteľne označí názvom Reklamácia.

4.2.3 Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie číslo objednávky, označenie a popis poškodenia závady zásielky,  kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

4.2.4 V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

4.2.5 Lehota pre určenie spôsobu vybavenia reklamácie a pre vybavenie reklamácie začne plynúť dňom faktického doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

4.2.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou).

4.2.7  Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený Záručný list s vyplneným dátumom predaja dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný.

4.2.8 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový výrobok.

4.2.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

4.2.10 Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok 5. Spôsob odstránenia vád, ktoré sú odstrániteľné

5.1  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby.

5.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Vada, ktorá sa prejaví v záručnej dobe, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

Článok 6. Spôsob odstránenia vád, ktoré sú neodstrániteľné

6.1 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.2 Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.3  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Vec predávaná so zľavou

6.4 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Tento spôsob vybavenia reklamácie sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, záruka sa na túto vadu nevzťahuje.

 Článok 7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

7.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.2 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

7.3 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

7.4 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7.5 Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.6 Na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula Európska komisia platformu riešenia sporov online, ktorú môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.7 V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať predávajúceho na: office@cande.sk

Článok 8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tento reklamačný poriadok je súčasťou VOP a Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s ním oboznámil.

8.2 Tento reklamačný poriadok platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.cokinela.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

8.3 Reklamačný poriadok ako aj akákoľvek jeho zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.cokinela.sk, ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia.

8.4 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.6.2023.