Čokinela logo

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom texte len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť

CANDE s.r.o.

IČO: 45560862

DIČ: 2023053582

IČ DPH: SK2023053582

sídlo: E. Belluša 6752/4, 92101 Piešťany

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25614/T

adresa internetového obchodu predávajúceho: www.cokinela.sk ( ďalej len „internetový obchod“ )

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.cokinela.sk

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, okrem prípadov keď kupujúci pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 Znenie VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenou alebo doplnením VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich VOP.

Článok 2. Kúpna zmluva

2.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,

b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“) .

2.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

2.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1  VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

2.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. 

2.7 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

2.8 Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

 Článok 3. Cena tovaru

3.1 Ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

3.2 Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v objednávke a jej akceptácii.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 Článok 4. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci si spôsob platby kúpnej ceny vyberá pri zostavovaní objednávky.

4.2 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. platba vopred bankovým prevodom,
  2. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
  3. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  4. platba na faktúru so splatnosťou (len pre podnikateľov pri splnení podmienok),
  5. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

4.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

4.4 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok 5. Dodanie produktov

5.1 Predávajúci umožňuje Objednávateľovi využiť nasledovné spôsoby dopravy objednaných Produktov Objednávateľovi:

  • Osobným odberom v odbernom mieste Nitrianska 13 Piešťany 92101
  • Kuriérom Slovenskej pošty na adresu kupujúceho
  • Odberné miesto Packeta
  • Doručenie spoločnosťou Packeta na adresu kupujúceho

5.2 Cena Dopravy je uvedená v časti Doprava produktov pri konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov, zmenu ceny Dopravy ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetových stránkach Obchodu. Táto zmena ceny a spôsobu Dopravy sa nevzťahuje na cenu a spôsob Dopravy pred uvedením tejto zmeny na internetových stránkach Obchodu.

 Článok 6. Výhrada dodania

6.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

Článok 7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je výživový doplnok do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v prevádzke predávajúceho na adrese Nitrianska 13 Piešťany 92101 počas prevádzkovej doby (od 8:00 do 16:00 počas pracovných dní) alebo písomne na e-mailovú adresu: office@cande.sk

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

7.5 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.7 Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Objednávateľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Článok 8. Postup pre uplatnenie reklamácie

8.1 Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. Balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa neprevezme. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na office@cande.sk

8.2 Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru, s inou šaržou, prípadne s nesprávnou cenou a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil mailom na office@cande.sk

8.2.1 Kupujúci odovzdá vadný tovar predávajúcemu v prevádzke Nitrianska 13 Piešťany 92101 alebo ho odošle poštou (nie na dobierku) na adresu prevádzky spoločnosti Nitrianska 13 Piešťany 92101.

8.2.2 Kupujúci zásielku zreteľne označí názvom Reklamácia.

8.2.3 Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie číslo objednávky, označenie a popis poškodenia závady zásielky,  kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

8.2.4 V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

8.2.5 Lehota pre určenie spôsobu vybavenia reklamácie a pre vybavenie reklamácie začne plynúť dňom faktického doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

8.2.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou).

8.2.7  Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený Záručný list s vyplneným dátumom predaja dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný.

8.2.8 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový výrobok.

8.2.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

8.2.10 Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 Článok 9. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber vo výdajnom mieste poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

9.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru vo výdajnom mieste, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.

9.3. Súhlas kupujúceho pre spracovanie Osobných údajov je nevyhnutný pre ďalšie účely, pre ktoré ich predávajúci spracováva, a ktorými sú registrácia a zasielanie informácií v spoločnosti CANDE s.r.o (ďalej len predávajúci) so sídlom E. Belluša 6752/4, 92101 Piešťany, IČO: 45560862, DIČ SK2023053582. Súhlas kupujúceho pre tieto účely je poskytovaný na základe žiadosti predávajúceho zaslanej e-mailom v rámci potvrdenia objednávky kupujúceho. Zároveň s udelením súhlasu sú kupujúcemu poskytnuté informácie v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním Osobných údajov. Z dôvodu zaistenia zasielania informácií o predávajúcom, ak je k tomu udelený kupujúcim súhlas, sú Osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa poskytované spracovateľom osobných údajov, ktorí podľa pokynu predávajúceho a na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR spracovávajú Osobné údaje výlučne pre tieto účely.   

9.4. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci. Podľa čl. 26 nariadenia GDPR kupujúci je oprávnený vykonávať svoje práva podľa nariadenia GDPR

9.5. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamžiku ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu Slovenskou obchodnou inšpekciou.

9.6. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru, a ktorá je tiež zverejnená na www.cokinela.sk/ochrana osobných údajov.

9.7. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Článok 10. Záverečné ustanovenia

10.1 Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

10.2 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

10.3 Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

10.4 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok a podmienky spracovania osobných údajov zverejnené na webovej stránke predávajúceho.

10.5 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito VOP riadne oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.6.2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.